Regulamin

Szanowni Klienci!

Wprowadzamy procedury bezpieczeństwa mające na celu dodatkowe zmniejszenie ryzyka dla pracowników i klientów oraz  ograniczenie liczby kontaktów na terenie salonu w danym przedziale czasowym w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z nimi i bezwzględne ich przestrzeganie.

Najważniejsze:

– umów się i zapłać zdalnie: FB, mail, telefon, Booksy

– przyjdź punktualnie: wpuścimy Cię do salonu 5 minut przed umówionym czasem wizyty

– umyj i zdezynfekuj ręce

– noś maseczkę i nie używaj telefonu w salonie

– nie przyjmiemy Cię na wizytę, jeśli:

a) masz objawy zakażenia,
b) jesteś w trakcie izolacji lub kwarantanny,
c) mieszkasz z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
d) w ciągu 2 tygodni miałeś kontakt z osobą podejrzaną o zachorowanie, zakażenie lub skierowaną do izolacji.

 

Procedury zmniejszające ryzyko epidemiologiczne

/przygotowane wg wytycznych dla funkcjonowania salonów masażu w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce,
Ministerstwo Rozwoju z GIS,
Konsultacja: Towarzystwo Masażystów Polskich/

 

Regulamin świadczenia usług w salonie masażu BETULA

Niniejszy Regulamin określa zasady działania Portalu i Usług. W celu możliwości korzystania
z nich konieczne jest zapoznania się, akceptacja i przestrzeganie niniejszego Regulaminu. W
przypadku braku jego akceptacji nie ma możliwości korzystania z Portalu i Usług.
I. Definicje:
1. BETULA – Beata Bąba, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Beata Bąba
BETULA, adres: ul. Kraśnik 36, 32-040 Wrząsowice, NIP: 9442100482, REGON:
121328497, e-mail: centrum.betula@gmail.com, tel: 518 515 052, wpisana do CEIDG,
2. Portal – Portal internetowa dostępna pod adresem: http://www.centrum-betula.pl;
3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny na Portalu http://www.centrum-
betula.pl;
4. Klient – każda osoba (zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jak i jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), korzystająca z Portalu i Usług;
5. Usługa/Usługi- wszelkie usługi świadczone przez BETULA na rzecz Użytkowników w
zakresie działalności BETULA.
6. Masaż – Usługa w postaci dostępnego w salonie masażu. Masaże są wymienione
oraz szczegółowo opisane na Portalu http://www.centrum-betula.pl
7. Masażysta – pracownik Salonu posiadający kwalifikacje w zakresie wykonania
konkretnego Masażu lub Masaży;
8. Salon/Gabinet – salon masażu zlokalizowany przy ul. Pszennej 5 w Krakowie
prowadzony przez BETULA,
9. Stały Klient – osoba, która osobiście korzysta z Masażu (tj. stawia się na Wizytę i
dokonuje za nią płatności) minimum 2 razy w miesiącu przez nieprzerwany okres 3
miesięcy oraz nie dokonała w tym czasie zmiany czasu i rodzaju Wizyty, nie odwołała
jej oraz każdorazowo stawiła się na Wizytę w umówionym czasie (nie nie przybyła na
nią bez powiadomienia Salonu);
10. Wizyta – umówione przez Klienta z w konkretnej dacie i godzinie spotkanie w celu
realizacji Usługi w określonym przez Salon czasie;
11. Kupon – dokument w formie elektronicznej lub papierowej upoważniający Klienta do
skorzystania z Masażu po jego wcześniejszym opłaceniu;
12. Karnet – dokument w formie elektronicznej lub papierowej upoważniający Klienta
do skorzystania z określonej ilości szczegółowo oznaczonych masaży po jego
wcześniejszym opłaceniu.
II. My
Poznaj nas!
Salon Masaży BETULA jest prowadzony przez wykwalifikowaną kadrę, na której czele stoi:
Beata Bąba, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Beata Bąba
BETULA, adres: ul. Kraśnik 36, 32-040 Wrząsowice, NIP: 9442100482, REGON: 121328497,
wpisana do CEIDG. W salonie jako Masażyści pracują głównie osoby niewidome, które są
wykwalifikowane do wykonywania Usług. Naszym zdaniem fakt, że Usługi są świadczone
przez osoby niewidome stanowi o ich wyjątkowości i niepowtarzalności, a także szczególnie
dokładnym i wrażliwym podejściu do Każdego Klienta i wykonania konkretnej Usługi. Klient
zamawiając Usługę godzi się na jej wykonanie przez pracowników Salonu będących osobami
niewidomymi. Jeśli Klient nie godzi się na wykonanie Usług przez pracowników salonu,
którzy są niewidomi, nie powinien dokonywać rezerwacji Usług ani ich zakupu.
Pamiętaj, że zawsze możesz się z nami kontaktować pod adresem e-mail:
centrum.betula@gmail.com, tel: 518 515 052. Będziemy cieszyć się ze wszystkich
komentarzy z Twojej strony!
Chcemy abyś mógł cieszyć się z naszych usług znając nasze standardy, które pomagają nam
zachować ich najwyższą jakość. Z tego też względu wszystkie osoby korzystające z naszych
Usług są zobowiązane do akceptacji niniejszego regulaminu przed zarezerwowaniem Usług
lub zapłatą za nie, oraz do jego przestrzegania. Jeśli mieliby Państwo jakiekolwiek
zastrzeżenia co do jego treści, uprzejmie prosimy o kontakt: centrum.betula@gmail.com.
III. Zamówienie Usługi
1. Klientem Salonu może być każda osoba pełnoletnia, osoba niepełnoletnia
posiadająca zgodę swojego prawnego opiekuna i przebywająca w Salonie pod opieką
swojego prawnego opiekuna lub osoby przez niego wyznaczonej.
2. Klient może dokonać rezerwacji Usługi za pomocą Portalu, platformy Booksy,
mailowo, telefonicznie, kontaktując się za pomocą platformy facebook.pl lub
dokonując rezerwacji na miejscu w Salonie.
3. W przypadku rezerwacji Usługi za pomocą Portalu lub platformy Booksy Klient
dokonuje opłaty za Usługę w momencie jej rezerwacji.
4. W przypadku dokonania płatności z wykorzystaniem Portalu, jest ona dokonywana
na warunkach i w sposób określony przez partnerów Portalu oferujących usługi
pośredniczenia w płatnościach. Klient jest zobowiązany do przestrzegania
regulaminu określonego przez dostawców płatności.
5. W przypadku rezerwacji Usługi mailowo, telefonicznie, kontaktując się za pomocą
platformy facebook.pl lub dokonując rezerwacji na miejscu w Salonie Klient jest
zobowiązany do dokonania opłaty za Usługę przed lub niezwłocznie po jej wykonaniu
w Salonie. Zamówienie Usługi jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty za nią.
6. W przypadku zakupu kuponu bądź karnetu na Masaże poprzez wymianę wiadomości
e-mail, zakup zostaje dokonany w momencie uznania zapłaty za kupon przez Klienta
na rachunku bankowym wskazanym przez Salon. W tym przypadku Klient jest zobowiązany
do podania w wiadomości mailowej imienia, nazwiska, adresu e-mail, telefonu, adresu
do wysyłki kuponu pocztą tradycyjną (jeśli tak sobie życzy Klient) oraz ww. danych
osoby dla której przeznaczony jest kupon (jeśli jest ona inna niż osoba, która
dokonuje zapłaty).
7. W przypadku rezerwacji bądź zakupu Usługi bez oznaczenia terminu jej wykonania
(np. w przypadku zakupu kuponu lub karnetu na Usługi), Klient może wykorzystać kupon
bądź karnet w terminie 1 (jednego) roku od dnia jego zakupu.
8. Salon zastrzega sobie możliwość przeprowadzania okresowych promocji w zakresie
świadczonych Usług. Zasady i warunki skorzystania z promocji zostaną każdorazowo
określone wraz z informacją o możliwości skorzystania z niej. Zastrzega się możliwość
zmiany warunków promocji z obowiązkiem poinformowania Klientów o zmianie
poprzez opublikowanie zmiany na Portalu. Jednocześnie zastrzega się, że ilość
Klientów uprawnionych do skorzystania z promocji jest limitowana i ściśle określona
przez Salon.
IV. Czas przed realizacją Usługi
1. Klient nie może zmienić rodzaju masażu przed stawieniem się na wizycie w Salonie
po jego zakupie chyba że zostanie to dokonane za zgodą Salonu i w zakresie tej samej
kwoty i czasu masażu, w szczególności gdy w danym terminie jest dostępny właściwy
personel, jest to możliwe mając na uwadze grafik Salonu oraz konieczność
przygotowania do Masażu.
2. Klient zobowiązany jest do poinformowania Masażysty przed wykonaniem Usługi o
wszystkich chorobach, wskazaniach i przeciwskazania lekarskich które są lub mogą
być powiązane z Masażem a także do przyniesienia wszystkich wyników badań, jeśli
zdaniem Klienta mogą mieć związek z Masażem. Masażysta może odmówić
wykonania Masażu z uwagi na przeciwskazania medyczne lub inne, o których
dowiedział się od Klienta. W takim przypadku występuje konieczność zapłaty 50%
kwoty Usługi.
3. Masażysta może po przeprowadzeniu wstępnego wywiadu zarekomendować
wykonanie innego masażu niż wcześniej zamówiony. Wykonanie zmienionego
Masażu na Wizycie jest możliwe wyłącznie jeśli posiada on tę samą cenę (zastrzega
się konieczność dopłacenia należnej różnicy za faktycznie wykonany Masaż),
pozostaje on w zakresie kompetencji masażysty, jest możliwe przygotowanie do niego
w czasie jaki pozostał na Wizytę (jeśli przygotowanie jest dłuższe niż wcześniej
zakładane zastrzega się możliwość skrócenia czasu Masażu bez obowiązku
zmniejszenia ceny) i pozwala na to zarezerwowany przez Salon czas na Wizytę. W
przypadku braku możliwości wykonania Masażu w czasie przeznaczonym na Wizytę
ze względu na przeprowadzony wywiad z którego wynika konieczność
przeprowadzenia innego masażu niż zamówiony, Salon zastrzega możliwość odmowy
przeprowadzenia Masażu. W takim przypadku występuje konieczność zapłaty 50%
kwoty Usługi.
4. Klient dokonując zakupu bądź rezerwacji Masażu oświadcza jednocześnie, że nie
posiada przeciwskazań do Masażu, w szczególności tych wymienionych na Portalu
przy zakupie konkretnego Masażu.
5. Klient jest zobowiązany do poinformowania Masażysty o wszelkich rodzajach uczuleń
na kosmetyki. W przypadku występowania u Klienta silnych reakcji alergicznych
zalecane jest przyniesienie swojego kosmetyku do masażu i skonsultowanie jego
użycia z Masażystą.
6. W przypadku złożenia przez Klienta fałszywego oświadczenia w zakresie
przeciwskazań do Masażu, aktualnego samopoczucia, chorób przewlekłych,
jakichkolwiek przeciwskazań lub uczuleń na kosmetyki lub ich zatajenia wynikającego
choćby z lekkiego niedbalstwa, Salon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek
szkody wynikłe z tego tytułu.

V. Realizacja Usługi
1. Klient zobowiązany jest do stawienia się na Wizycie na umówioną uprzednio datę i
godzinę Usługi w Salonie 5 minut przed jej faktycznym rozpoczęciem. Klient nie jest
uprawniony do przyprowadzenia na wizytę osoby towarzyszącej czy też zwierząt, jest
zobowiązany do wyciszenia telefonu komórkowego.
2. W razie spóźnienia Klienta bez względu na przyczynę, czas realizacji Usług nie ulegnie
wydłużeniu, a zostanie skrócony do czasu pozostałego do jego realizacji z
obowiązkiem zapłaty za cały umówiony czas Wizyty.
3. Klient zostanie wpuszczony do gabinetu nie wcześniej niż 5 minut przed umówionym
czasem Wizyty.
4. Informuje się, że do każdej Wizyty doliczony został dodatkowy czas (ok. 10 min)
na przeprowadzenie wywiadu przed rozpoczęciem Masażu.
5. W trakcie trwania Masażu Klient jest zobowiązany do przestrzegania poleceń
Masażysty, a w przypadku braku ich respektowania, Masażysta jest uprawniony do
przerwania Masażu bez obowiązku zwrotu środków za niego.
6. Klient jest zobowiązany do zachowania wszelkich środków ostrożności i zasad w
związku z pandemią COVID-19, przez czas i ze względu na obowiązujące przepisy
prawa, w szczególności do dezynfekcji rąk niezwłocznie po wejściu do Gabinetu i
noszenia maseczki przez cały czas przebywania w Salonie, włącznie z czasem masażu.
W trakcie trwania pandemii COVID-19 w Salonie obowiązuje zakaz korzystania z
telefonu oraz rekomendowane także jest ograniczenie rozmów z Masażystą.
7. W przypadku braku obowiązywania stanu epidemii i związanych z tym przepisów
Klient pozostawia odzież wierzchnią oraz obuwie w szatni, w przeciwnym wypadku
Klient zdejmuje je i pozostawia w pomieszczeniu, w którym odbywa się masaż.
8. W czasie Masażu używane są wyłącznie środki jednorazowe – prześcieradło,
podkładka.
VI. Rezygnacja lub odmowa wykonania Usługi
1. Klient ma prawo odwołać lub zmienić termin Wizyty nie ponosząc dodatkowych
kosztów, jednak nie później niż
a/ 12 godzin przed umówionym terminem Wizyty jeśli rezerwacja dotyczy usług
w regularnych cenach;
b/ 24 godziny przed umówionym terminem Wizyty jeśli rezerwacja dotyczy
usług w cenach promocyjnych, tj w cenach niższych niż regularne, tj
opublikowanych w dziale „Promocje” oraz ograniczonych czasowo.
Za ceny regularne uznaje się ceny masaży pojedynczych oraz masaży w pakietach.
2. Odwołanie lub zmiana terminu są możliwe wyłącznie drogą mailową pod adresem:
centrum.betula@gmail.com.
3. Nieobecność na wizycie, brak odwołania wizyty lub odwołanie w czasie krótszym niż
a/ 12 godzin przed umówionym terminem Wizyty jeśli rezerwacja dotyczy usług
w regularnych cenach;
b/ 24 godziny przed umówionym terminem Wizyty jeśli rezerwacja dotyczy
usług w cenach promocyjnych, tj w cenach niższych niż regularne,
opublikowanych w dziale „Promocje” oraz ograniczonych czasowo
będą skutkowały:
a. brakiem zwrotu kosztu za ten Masaż;
b. zużyciem Masażu z opłaconego wcześniej karnetu lub voucheru.
4. W przypadku spóźnienia klienta Salon zastrzega sobie prawo odmowy wykonania
Usługi, jeśli osiągnięcie pożądanego przez klienta efektu nie będzie możliwe w
skróconym czasie. W tym przypadku, jeśli Usługa została już wcześniej opłacona,
Klientowi nie przysługuje jej zwrot w całości ani w części.
5. Salon zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Usługi, jeśli pracownik
przeprowadzający wywiad stwierdzi istnienie przeciwwskazań do jego wykonania.
6. Masażysta może odmówić wykonania Usługi w każdym czasie bez podania przyczyny
z obowiązkiem zwrotu środków, jeżeli zostały one zapłacone za Usługę. W
szczególnych przypadkach takich brak przestrzegania poleceń Masażysty,
pozostawanie przez Klienta pod wpływem środków odurzających lub wykazywanie
przez Klienta niewłaściwego zachowania podczas masażu, Masażysta może odmówić
wykonania Usługi bez obowiązku zwrotu kosztów zapłaconych za Usługę.
7. Klient nie może zmienić osoby, która została wpisana w grafik w Salonie, chyba, że
powiadomi o tym Salon minimum 12 godzin przed zaplanowaną wizytą i nie będzie
się to wiązało ze zmianą rodzaju masażu czy innymi warunkami wykonania Usługi.
8. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych Masaży w postaci kuponów czy karnetów
ani wymiany ich na gotówkę.
VII. Stali Klienci
1. Stały Klient może korzystać z Usług na szczególnych zasadach wyznaczonych przez
Salon w okresie 6 miesięcy od dnia nabycia tego statusu.
2. Stały Klient jest uprawniony do dwukrotnej zmiany terminu umówionej Wizyty przed
czasem jej właściwego rozpoczęcia bez konieczności zachowania terminu
określonego w pkt. VI.1 Regulaminu.
3. Stały Klient jest uprawniony do korzystania z promocji oraz dodatkowych usług
dostępnych wyłącznie dla Stałych Klientów.
4. Salon zastrzega sobie prawo do odebrania statusu Stałego Klienta w przypadku braku
przestrzegania niniejszego Regulaminu, w szczególności w zakresie punktualnego
stawiania się Klienta na Wizytę lub nieprzestrzegania warunków jej rezerwacji lub
odwołania.
VIII. Reklamacje
1. W przypadku umowy zlecenia jaka jest zawierana między Salonem a Klientem Salon
odpowiada za brak należytej staranności przy wykonaniu Usługi, jeśli taki brak
należytego stopnia staranności zostanie wskazany przez Klienta.
2. W przypadku gdy zdaniem Klienta Salon nie dołożył należytej staranności przy
wykonywaniu Usługi, Klient ma prawo do złożenia reklamacji w sposób opisany w
punktach poniżej.
3. Klient może składać reklamacje:
a. formie pisemnej – w postaci reklamacji opatrzonej podpisem Klienta i wysłanej
na adres korespondencyjny Usługodawcy listem poleconym lub złożonej w
Salonie za potwierdzeniem jej otrzymania przez pracownika Salonu.
b. w formie elektronicznej – za pośrednictwem wiadomości e-mail
centrum.betula@gmail.com.
4. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji, szczegółowy
opis zdarzenia budzącego zastrzeżenia oraz występujące niedogodności, długość i
nasilenie ich występowania, moment ich zauważenia oraz oczekiwania Klienta
dotyczące sposobu rozstrzygnięcia reklamacji.
5. Reklamacje należy składać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia budzącego
zastrzeżenia.
6. Obowiązuje trzydziestodniowy termin odpowiedzi Salonu na reklamację złożoną
przez Klienta, który nie dotyczy on reklamacji z tytułu rękojmi. Na reklamację z tytułu
rękojmi Klient otrzyma odpowiedź w terminie czternastu dni, o ile spełnia ona
wymogi wskazane w art. 561[5] kodeksu cywilnego.
7. Klient nie ma prawa do odstąpić od umowy o wykonanie Usługi ze względu na
wyłączenie przewidziane w art. 38 ust. 12 ustawy o prawach konsumenta. Z daleko
posuniętej ostrożności, niniejszym informuje się Klienta, że Klient nie posiada także
prawa odstąpienia od umowy po wykonaniu Usługi.
8. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe zasady dochodzenia roszczeń oraz
inne informacje znajdują się na stronie: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00309.
IX. Zwolnienie Salonu z odpowiedzialności
1. W przypadku złożenia przez Klienta fałszywego oświadczenia w zakresie
przeciwskazań do Masażu, aktualnego samopoczucia, chorób przewlekłych,
jakichkolwiek przeciwskazań lub uczuleń na kosmetyki lub ich zatajenia wynikającego
choćby z lekkiego niedbalstwa, Salon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek
szkody wynikłe z tego tytułu.
2. Salon nie ponosi odpowiedzialności za powikłania, które wystąpią po poprawnie
przeprowadzonym Masażu, poprzedzonym poprawnie przeprowadzonym
wywiadem, w którym nie stwierdzono przeciwwskazań do wykonania Masażu.
3. Salon nie odpowiada za sytuacje, w których Klient mimo wykonania Masażu w
sposób właściwy technicznie i zgodnie z zasadami wykonywania masażu, nie jest
zadowolony z Usługi ze względu na wcześniejsze jego wyobrażenie, które okazało się
niezgodne z jej rzeczywistym przebiegiem. Salon informuje w związku z tym, że nie
jest miejscem świadczenia usług SPA, a usługi są świadczone przez osoby niewidome.
4. Salon nie ponosi odpowiedzialności za działania bądź zaniechania wynikające ze
świadczenia usług, chyba, że zostały wyrządzone Klientowi umyślnie. Niniejsze
wyłącznie nie dotyczy powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających
zastosowanie do konsumentów.
X. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa polskiego i zgodnie z nimi będzie
interpretowany. Sądem właściwym dla sporów wynikłych na gruncie Regulaminu jest
sąd właściwy dla Salonu, co nie ogranicza powszechnie obowiązujących przepisów
prawa mających zastosowanie do konsumentów.
2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie za nieważne,
niezgodne z prawem lub niewykonalne, nie będzie to mieć wpływu na ważność,
zgodność z prawem i wykonalność pozostałych postanowień.
3. W przypadku zmiany Regulaminu, zostanie ona zamieszczona na Portalu.

 

 

REGULAMIN PORTALU

Korzystanie ze strony internetowej http://www.centrum-betula.pl i usług oferowanych za jej
pośrednictwem zobowiązuje każdego kto z niej korzysta do zapoznania się, akceptacji i
przestrzegania niniejszego regulaminu. W przypadku braku jego akceptacji, użytkownik nie
powinien korzystać z Portalu.
I. Definicje:
1. Administrator – administrator w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO tj. BETULA,
2. BETULA – Beata Bąba, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Beata Bąba
BETULA, adres: ul. Kraśnik 36, 32-040 Wrząsowice, NIP: 9442100482, REGON:
121328497, e-mail: centrum.betula@gmail.com, tel: 518 515 052, wpisana do CEIDG,
3. Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO, zgodnie z którym
za dane osobowe uznaje się informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osobie fizycznej,
4. Portal – Portal internetowa dostępna pod adresem: http://www.centrum-betula.pl;
5. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny na Portalu http://www.centrum-
betula.pl;
6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
7. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez BETULA na rzecz
Użytkownika za pośrednictwem Portalu;
8. UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(t.j. Dz.z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.);
9. Użytkownik – każda osoba (zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jak i jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), korzystająca ze Portalu;
10. Newsletter – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i
otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji
pochodzących od Usługodawcy.
II. Postanowienia ogólne
1. Podmiotem prowadzącym Portal jest Beata Bąba, prowadząca
działalność gospodarczą pod firmą Beata Bąba BETULA, adres: ul.
Kraśnik 36, 32-040 Wrząsowice, NIP: 9442100482, REGON: 121328497, e-
mail: centrum.betula@gmail.com, tel: 518 515 052, wpisana do CEIDG,
2. Niniejszy Regulamin zostaje udostępniony nieodpłatnie na Portalu
internetowej http://www.centrum-betula.pl w formie umożliwiającej
nieodpłatne utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie przez
Użytkownika, korzystającego ze Portalu oraz w formie papierowej w siedzibie
BETULA. Treść zawarta w Regulaminie może być utrwalana i zwielokrotniana
przez Użytkownika dowolną techniką na dowolnych nośnikach w celach
związanych z korzystaniem z Portalu.
3. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z
Portalu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego
Regulaminu.
III. Zasady korzystania z Portalu
1. Portal funkcjonuje na zasadach opisanych w Regulaminie.
2. Korzystanie z Portalu jest nieodpłatne, dobrowolne i dozwolone dla
wszystkich Użytkowników korzystających z sieci Internet.
3. Korzystanie ze Portalu przez Użytkownika oznacza akceptację postanowień
niniejszego Regulaminu.
4. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany treści
opublikowanych w Serwisie w dowolnym momencie, w tym do wprowadzania
zmian w całości lub części informacji prezentowanych w serwisie, podmiany
plików do pobrania oraz częściowego lub całkowitego wycofania
publikowanych treści.
5. Administrator Serwisu nie odpowiada za poprawne działanie linków
odwołujących się do innych do serwisów internetowych.

IV. Prawa i obowiązki Użytkownika
1. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny
z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr
osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
2. Zabronione jest w szczególności:
a) podawanie w ramach korzystania ze Portalu nieprawdziwych,
nieścisłych lub  nieaktualnych informacji lub Danych osobowych,
b) rozpowszechnianie nieprawdziwych lub sprzecznych z prawem
informacji na temat treści zamieszczonych na Portalu,
c) naruszanie w jakikolwiek sposób dóbr osobistych BETULA, osób
powiązanych z firmą BETULA lub osób trzecich,
d) dostarczanie treści o charakterze naruszającym powszechnie
obowiązujące przepisy prawa,
e) ingerowanie w działanie Portalu, w tym zmienianie kodu Portalu,
używanie lub zamieszczanie wirusów, robaków, trojanów,
niedozwolonych rozszerzeń i innych mechanizmów mogących mieć
negatywny wpływ na funkcjonowanie Portalu lub oprogramowanie
albo urządzenia BETULA lub Użytkowników.

V. Wymagania techniczne i pliki cookies
1. Dla Korzystania ze Portalu konieczne jest:
a) zapewnienie we własnym zakresie łącza telekomunikacyjnego, sprzętu
posiadającego dostęp do sieci Internet i oprogramowania
spełniającego minimalne wymagania techniczne: system operacyjny:
Windows XP, 7, 8, Mac OS X i OS X, Android; przeglądarka internetowa:
Google Chrome (od wersji 28), Mozilla Firefox (od wersji 23), Opera,
Safari (od wersji 5.1), iOS Safari (od wersji 4.0), Android Browser 2.3,
Internet Explorer 11 (lub nowszy);
b) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript
c) do wyświetlania niektórych elementów i informacji konieczne może
być zainstalowanie oprogramowania: Flash Player, Acrobat Reader.2;
d) Dostęp do sieci Internet o minimalnej przepustowości łącza na
poziomie 512 kb/s;
e) posiadanie poczty elektronicznej – w przypadku usługi Newsletter.
2. Portal wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje
tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym (komputerze, telefonie,
itd.) Użytkownika. Pliki cookies służą zapewnieniu prawidłowego działania
Portalu oraz celom statystycznym, np. badaniu popularności poszczególnych
zakładek i usług. Korzystanie ze Portalu oznacza zgodę na ich zapisywanie lub
odczyt. Dodatkowe regulacje dotyczące plików cookies znajdują się w Polityce
prywatności.

VI. Dane osobowe
1. W odniesieniu do Danych osobowych podawanych przez Użytkownika za
pośrednictwem Portalu, BETULA pełni funkcję Administratora. Danymi takimi
mogą być w szczególności imię i adres poczty elektronicznej podawany w
związku z Newsletterem, a także numer telefonu, i inne informacje podane w
związku z wypełnieniem formularza kontaktowego.
2. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami UŚUDE oraz
RODO.
3. Administrator stosuje niezbędne środki techniczne zapobiegające
pozyskiwaniu i modyfikowaniu Danych osobowych przesyłanych drogą
elektroniczną przez osoby nieuprawnione.
4. Cel przetwarzania w konkretnym przypadku oraz inne wymagane prawem
informacje znajdują się w Polityce prywatności.

VII. Własność intelektualna
1. Wszystkie treści zamieszczone na Portalu korzystają z ochrony
prawnoautorskiej i są własnością BETULA. Użytkownik ponosi pełną
odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną BETULA, będącą następstwem użycia
jakiejkolwiek zawartości Portalu bez zgody BETULA.
2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej, pisemnej pod
rygorem nieważności zgody BETULA, któregokolwiek z elementów składających
się na treść oraz zawartość Portalu stanowi naruszenie prawa autorskiego
przysługującego BETULA i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz
karną.

VIII. Kontakt i Reklamacje

1. BETULA dokłada należytej staranności celem zapewnienia odpowiedniego
poziomu funkcjonowania Portalu. Użytkownik ma prawo zgłaszania zastrzeżeń
i błędów w funkcjonowaniu Portalu na adres: centrum.betula@gmail.com.
2. Użytkownik korzystający z usług opisanych w § 6 Regulaminu ma prawo do
składania reklamacji dotyczących tych usług na adres:
centrum.betula@gmail.com.
3. Zgłoszenia i reklamacje, o których mowa w punktach 1 i 2 powyżej, powinny
zawierać szczegółowy opis występującego problemu, datę wystąpienia
problemu i dane kontaktowe Użytkownika umożliwiające przekazanie przez
BETULA odpowiedzi na zgłoszenie dokonane przez Użytkownika.
4. BETULA może poprosić Użytkownika o przekazanie dodatkowych informacji w
zakresie niezbędnym dla udzielenia odpowiedzi.
5. Odpowiedzi na zgłoszenie lub reklamację BETULA udzieli w terminie 14 dni od
otrzymania pełnej informacji.

IX. Odpowiedzialność
1. Ze względów technicznych może dojść do nieprawidłowości w działaniu lub
awarii uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie ze Portalu.
Powyższe obejmuje również czasowe wyłączenie dostępu do Portalu ze
względu na jej modernizację.
2. BETULA nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie lub brak
dostępności Portalu spowodowane z przyczyn oznaczonych w ust. 1 powyżej
oraz innych przyczyn niezależnych od BETULA.
3. BETULA nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez
Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu.
4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść zamieszczonych przez
niego w Portalu informacji, wypowiedzi, komentarzy lub opinii i zamieszczając
je przyjmuje na siebie odpowiedzialność w razie naruszenia dóbr osób
trzecich lub ich praw. W przypadku naruszenia praw osób trzecich i
wystąpienia z roszczeniem w stosunku do BETULA przez osobę trzecią,
Użytkownik jest zobowiązany do pokrycia wszelkiej szkody która z tego
wyniknęła.
X. Zmiana Regulaminu
1. BETULA zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.
2. Zmiana treści niniejszego Regulaminu staje się skuteczna z momentem
umieszczenia nowego Regulaminu na Portalu lub z dniem wskazanym w
komunikacie o zmianie Regulaminu zamieszczonym na Portalu.
3. Aktualny Regulamin jest zawsze dostępny na Portalu.
4. Brak akceptacji nowego lub zmienionego Regulaminu przez Użytkownika jest
równoznaczny z jego rezygnacją z korzystania Usług świadczonych za
pośrednictwem Serwisu.
XI. Postanowienia końcowe
1. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie
a sądem właściwy dla siedziby BETULA. W przypadku Użytkowników będących
konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, wszelkie spory
wynikłe pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem będą rozstrzygane przez
właściwy sąd powszechny.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie
mają odpowiednie przepisy, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.),
RODO oraz UŚUDE.