Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Postanowienia ogólne
Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies reguluje kwestie związane z ochroną danych osobowych i
plików cookies, stanowiąc załącznik do Regulaminu portalu http://www.centrum-betula.pl. W związku z
korzystaniem przez Użytkownika z Portalu, Administrator będzie zbierał Dane osobowe Użytkowników w
zakresie jaki jest konieczny do świadczenia usług przez Administratora a także w zakresie uregulowanym
w niniejszej Polityce dotyczącym aktywności Użytkowników na Portalu. Dane osobowe uzyskane w
trakcie korzystania z Portalu będą przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w
przepisach prawa, a przede wszystkim RODO.
W celu zapoznania się ze szczegółowymi zasadami przetwarzania Państwa Danych osobowych, prosimy
o lekturę niniejszej Polityki, a w razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji!
II. Definicje
1. Administrator – Beata Bąba, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Beata Bąba BETULA,
adres: ul. Kraśnik 36, 32-040 Wrząsowice, NIP: 9442100482, REGON: 121328497, e-mail:
centrum.betula@gmail.com, tel: 518 515 052, wpisaną do CEIDG,
2. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie
fizycznej (osobie, której dane dotyczą); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba,
którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie
identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator
internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną,
genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej’
3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4. Polityka – niniejsza polityka prywatności;
5. Portal – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem http://www.centrum-
betula.pl;
6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Portal lub korzystająca z jednej albo kilku usług
czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
III. Cele i zasady przetwarzania Danych osobowych na Portalu
1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora:
a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści
gromadzonych na Portalu. Podstawą prawną przetwarzania w tym wypadku jest art. 6 ust. 1 lit. b
RODO, czyli niezbędność do wykonania umowy.
b) w celu dokonania rezerwacji i realizacji złożonego zamówienia – podstawą przetwarzania jest
niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO); w zakresie danych
podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
c) w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w
szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną
przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
d) w celach analitycznych i statystycznych – co uwzględnia działalność analityczną i statystyczną mającą
na celu optymalizowanie działalności Portalu oraz profilowanie preferencji i zachowań
Użytkowników, co służy usprawnieniu działania Portalu. Podstawą prawną przetwarzania w tym
wypadku jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes realizowany przez
Administratora.
e) w celach technicznych, administracyjnych, zapewnienia bezpieczeństwa i zarządzania systemem
informatycznym, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
f) dla celów kontaktu z Użytkownikiem, w tym udzielania odpowiedzi na zapytania lub rozwiązanie
przedstawionej sprawy. Podstawą prawną przetwarzania w tym wypadku jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
czyli prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora.
g) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną
przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na
ochronie jego praw;
Umieszczenie przez Użytkownika na Portalu Danych osobowych innych osób (np. imię i nazwisko, adres,
numer telefonu lub adres e-mail), może mieć miejsce jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów
obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób po uzyskaniu ich odpowiedniej zgody. Dane te są
przetwarzane w celach określonych powyżej.
IV. Dane wrażliwe
1. W przypadkach, gdy będzie to uzasadnione i konieczne zakresem i rodzajem usługi wykonywanej przez
Administratora, będzie on przetwarzał dane szczególnej kategorii tj. tzw. „dane wrażliwe”. Takimi danymi
są np. dane o stanie zdrowia i zaleceniach lekarskich.
2. Administrator zapewnia, że podejmuje wszelkie niezbędne kroki w celu ochrony takich danych wrażliwych
zgodnie z wymogami prawnymi. Z zastrzeżeniem zgody, Administrator gromadzi i przetwarza dane
dotyczące zdrowia wyłącznie w celu realizacji stosunku umownego i zamówienia produktu, świadczenia
usług obsługi klienta, przestrzegania zobowiązań prawnych, obrony, ustalania i wykonywania roszczeń
prawnych oraz marketingu dostosowanego do potrzeb.
V. Działania marketingowe
1. Administrator może dokonywać przetwarzania Danych osobowych Użytkowników w celu realizowania
działań marketingowych, które mogą polegać na wyświetlaniu treści marketingowych, które mogą być
dostosowane do jego preferencji i zainteresowań.
2. Dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane przez Administratora, aby dostarczać
Użytkownikowi treści marketingowe za pośrednictwem poczty e-mail, drogą MMS / SMS lub telefonicznie.
Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na
nie zgodę. Zgoda taka może być wycofana przez Użytkownika w dowolnym momencie.
VI. Okres przetwarzania Danych osobowych
1. Dane przetwarzane w celu Wykonywania usług, będziemy przetwarzać do czasu ustania świadczenia tychże
usług, ale przetwarzanie nie ustanie wcześniej, niż przed upływem okresu przedawnienia roszczeń
związanych z wykonywaną umową lub do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z
realizowanymi umowami.
2. Dane przetwarzane w celu marketingowym będziemy przetwarzać przez czas prowadzenia działań
marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania
danych w celach marketingowych. W odniesieniu do wiadomości marketingowych przekazywanych na
adres e-mail lub telefon komórkowy, przetwarzanie w ww. celu ustanie z chwilą cofnięcia zgody na jego
wysyłanie.
3. Dane przetwarzane w celu Kontaktowym będą przetwarzane przez czas udzielenia odpowiedzi na
zapytanie lub rozwiązanie zgłoszonej sprawy. W niektórych wypadkach, czas ten może ulec przedłużeniu
do czasu przedawnienia roszczeń związanych z załatwianą sprawą lub zapytaniem.
VII. Uprawnienia Użytkownika
1. Użytkownik ma prawo do:
a) dostępu do danych;
b) ich poprawiania;
c) żądania ich usunięcia;
d) ograniczenia przetwarzania;
e) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Danych osobowych;
2. Przetwarzanie danych w zakresie realizacji umowy z Administratorem (świadczenie usług dotyczących np.
masażu) jest konieczne do jej wykonania i jest warunkiem zawarcia umowy, ich niepodanie będzie
skutkować brakiem możliwości wykonania umowy.
3. Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w zakresie, w jakim Dane osobowe są przetwarzane na
podstawie jego zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu wycofania zgody należy przesłać wiadomość
pod adres: centrum.betula@gmail.com.
4. W sytuacji, w której Użytkownik uważa, że Dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ma
prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Prawo do sprzeciwu przetwarzania danych Użytkownik może zgłosić w dwóch wypadkach:
a) gdy Dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego – takiego sprzeciwu nie
ma obowiązku uzasadniać;
b) na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów – taki sprzeciw wymaga uzasadnienia
szczególną sytuacją;
VIII. Odbiorcy Danych osobowych
1. W związku z realizacją usług Dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w
szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak
banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, kurierzy (w związku z realizacją
zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych), podmioty pośredniczące w
wykonywaniu usług marketingowych.
2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom
do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika
właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się
na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
4. Dane Użytkowników będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy z ich pełnym
poszanowaniem i zapewnieniem wymaganych prawem standardów bezpieczeństwa.
IX. Pliki cookies
1. Wykorzystujemy pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim
urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Uzyskujemy dostęp do informacji w nich
zawartych w celach:
a) Technicznym w celu zapewnienia dostępu do produktów oraz usług oferowanych na stronie oraz w
celu zapewnienia bezpieczeństwa strony, przeciwdziałaniu oszustwom podczas płatności oraz
kradzieżom tożsamości. Pliki te są niezbędne dla prawidłowego i sprawnego działania strony i nie
mogą zostać dezaktywowane – tzw. cookies „niezbędne”;
b) Marketingowym, polegającym na zbieraniu informacji o tym, jakie działania Użytkownik podejmował
w Serwisie, czyli jakie linki były przez niego klikane i jakie podstrony Serwisu odwiedzał,
dopasowywaniu treści Serwisu do zainteresowań i potrzeb Użytkownika, w tym poprzez generowanie
spersonalizowanych treści (z uwzględnieniem reklam) – tzw. cookies „marketingowe”;
c) Analitycznym i statystycznym, umożliwiają nam opracowanie statystyk dotyczących liczby
użytkowników odwiedzających naszą stronę oraz ich zwyczajów w celu poprawy jej funkcjonowania –
tzw. cookies „statystyczne”;
d) Rozpoznaniu Twoich preferencji – służą do właściwego rekomendowania produktów, usług i treści,
które najlepiej odpowiadają Twoim preferencjom, a także dostarczanie Ci określonych ofert
promocyjnych i wyglądu poszczególnych części strony. Gdy zaakceptujesz te cookies, poprawisz swój
komfort korzystania ze strony – tzw. cookies „preferencje”.
2. Możesz skonfigurować przeglądarkę internetową w sposób, który uniemożliwia przechowywanie plików
cookies na Twoim urządzeniu końcowym.
3. Możesz usunąć pliki cookies poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w
tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego
korzystasz. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w
najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
a) Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek;
b) Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html;
c) Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647;
d) Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL;
4. Zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików
cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności
świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie
świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Portalu lub przerwanie sesji
po zalogowaniu.
X. Dane kontaktowe
1. Dane kontaktowe Administratora: e-mail: centrum.betula@gmail.com , adres korespondencyjny: Beata Bąba BETULA ul. Kraśnik 36, 32-040 Wrząsowice